Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy

Projekt Samorządu Województwa Opolskiego
„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

Łączny budżet projektu: 36.887.144,30 zł
Okres realizacji: 01.08.2018r. - 31.08.2022r.

Cele i założenia projektu:
- Modernizacja bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych poprzez dostosowanie jej do rzeczywistych warunków pracy w wybranych zawodach (51 pracowni o łącznym dofinansowaniu 4 182 000 zł oraz przeprowadzenie pilotażowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w doposażonych pracowniach prowadzone przez zewnętrznych ekspertów – pracowników nowoczesnych firm; 

- Stypendia i wsparcie dla 5.000 uczniów realizujących staże i praktyki zawodowe w nowoczesnych firmach współpracujących ze szkołami o łącznej wartości 14.500.000,00 zł;

- Wsparcie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z rynkiem pracy w tym utworzenie 51 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SZPiK), powstanie wojewódzkiej sieci doradców edukacyjno-zawodowych, organizacja warsztatów dla doradców zawodowych, studia podyplomowe nadające uprawnienia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego łącznie na to zadanie przewidziano 3.555.936,15 zł;

- Rozwój sieci dokształcania i rozwoju zawodowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów zawodowych w tym: 2. edycje kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, spotkania Klubu dyrektora szkoły zawodowej, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, studia podyplomowe i kursy nadające uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych, 60 40. godzinnych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego – 389.860,00 zł

- Realizacja przez uczniów opolskich szkół zawodowych pozaszkolnych form kształcenia zawodowego w Laboratorium branżowym RZPWE oraz wyjazdy na targi branżowe – 1.096.700,00 zł

- Realizacja specjalistycznych kursów zawodowych dla 3.000 uczniów w porozumieniu i według zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy – 4.320.00,00 zł

- Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego – 210.000,00 zł;

- Prowadzenie Akademii Młodego Lean Manangera innowacyjnej formy kształcenia zawodowego – 516.500,00 zł;

- Wsparcie współpracy pomiędzy opolskim biznesem i szkołami zawodowymi (warsztaty edukacyjne, jednodniowe wizyty studyjne uczniów w firmach, edukacyjne spotkania z pracodawcami, spotkania budujące partnerstwa szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym, regionalne giełdy branżowe, itd.) – 913.574,00 zł;

Uczestnicy:
Uczestnikami projektu są:
- uczniowie
- nauczyciele kształcenia zawodowego
- nauczycie-doradcy edukacyjno-zawodowi
- instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Do projektu zaproszonych zostało 51 zespołów szkół kształcenia zawodowego w tym 6 zespołów szkół specjalnych. 

Dla uczestników przygotowano łącznie 17 000 różnych form wsparcia. w tym 400 dla nauczycieli.