Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy (2)

Projekt Samorządu Województwa Opolskiego
„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy-2”

Łączny budżet projektu: 14.370.086,50 zł
Okres realizacji: 01.06.2020r. - 30.11.2023r..

Cele i założenia projektu:
- Modernizacja bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych poprzez dostosowanie jej do rzeczywistych warunków pracy w wybranych zawodach (56 pracowni o łącznym dofinansowaniu 2 000 000 zł oraz przeprowadzenie pilotażowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w doposażonych pracowniach prowadzone przez zewnętrznych ekspertów – pracowników nowoczesnych firm; 

- Stypendia i wsparcie dla 900 uczniów realizujących staże i praktyki zawodowe w nowoczesnych firmach współpracujących ze szkołami;

- Wsparcie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z rynkiem pracy w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery;

- Rozwój sieci dokształcania i rozwoju zawodowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

- Realizacja przez uczniów opolskich szkół zawodowych pozaszkolnych form kształcenia zawodowego w Laboratorium branżowym RZPWE oraz wyjazdy na targi branżowe i wyjazdy studyjne; 

- Realizacja specjalistycznych kursów zawodowych dla 600 uczniów w porozumieniu i według zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy; 

 

Uczestnicy:
Uczestnikami projektu są:
- uczniowie
- nauczyciele kształcenia zawodowego
- nauczycie-doradcy edukacyjno-zawodowi
- instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Do projektu zaproszonych zostało 56 zespołów szkół kształcenia zawodowego.