Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy (2)

Projekt Samorządu Województwa Opolskiego
„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy-2”

Logo Opolskie dla Rodziny

Łączny budżet projektu:  25.177.784,01 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 20.154.644,46 zł 

Okres realizacji: 01.06.2020r. – 30.11.2023r..

Cele i założenia projektu:

– Modernizacja bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych poprzez dostosowanie jej do rzeczywistych warunków pracy w wybranych zawodach (56 pracowni o łącznym dofinansowaniu 2.382.962,88 zł oraz przeprowadzenie pilotażowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w doposażonych pracowniach prowadzone przez zewnętrznych ekspertów – pracowników nowoczesnych firm;

– Stypendia i wsparcie dla 3.900 uczniów realizujących staże uczniowskie w nowoczesnych firmach współpracujących ze szkołami;

– Wsparcie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z rynkiem pracy w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery;

– Rozwój sieci dokształcania i rozwoju zawodowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych;

– Realizacja przez uczniów opolskich szkół zawodowych pozaszkolnych form kształcenia zawodowego w Laboratorium branżowym RZPWE oraz wyjazdy na targi branżowe i wyjazdy studyjne;

– Realizacja specjalistycznych kursów zawodowych dla 600 uczniów w porozumieniu i według zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy;

 

Uczestnicy:
Uczestnikami projektu są:
– uczniowie
– nauczyciele kształcenia zawodowego
– nauczycie-doradcy edukacyjno-zawodowi
– instruktorzy praktycznej nauki zawodu

 

Do projektu zaproszonych zostało 56 zespołów szkół kształcenia zawodowego.