Opolskie Szkolnictwo Zawodowe

Łączny budżet projektu: 31.758.815,63 zł

Planowane dofinansowanie projektu:

– EFS+: 26.994.993,28 zł

– BP: 1.587.940,77 zł

Opolskie Centrum Edukacji złożyło wniosek o dofinansowanie projektu środkami Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach naboru nr: FEOP.05.09-IP.02-001/23 dla działania 5.9: Kształcenie zawodowe w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Okres realizacji: 01.09.2023r. – 31.08.2026r.

Cel projektu:

Wsparcie uczniów, kadry i szkół z zespołów szkół kształcenia zawodowego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia zawodowego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami.

 Działania projektowe:

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery dla uczniów, którzy będą realizować staże uczniowskie,
 • Staże uczniowskie w nowoczesnych firmach dla 3.500 uczniów – stypendia stażowe i refundacje dodatków dla pracodawcy za opiekę nad uczniami,
 • Realizacja pozaszkolnych form kształcenia uczniów szkół kształcenia zawodowego w tym:
  • specjalistyczne kursy zawodowe dla 312 uczniów w porozumieniu i według zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy;
  • zajęcia warsztatowe w Laboratorium Branżowym OCE oraz w laboratoriach szkół wyższych,
  • specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne z rozwoju kompetencji kluczowych,
  • obozy naukowe i naukowo-sportowe,
  • wyjazdy studyjne na targi branżowe,
  • wyjazdy studyjne do lokalnych pracodawców;
 • Wsparcie rozwoju kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy
  w tym zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych z zakresu rozwoju kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności
  i zmysłu inicjatywy;
 • Sieci funkcjonalne – Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej, Wojewódzka Sieć Nauczyciela Kształcenia Zawodowego, Wojewódzka Sieć Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu;
 • Doskonalenie zawodowe kadry szkół kształcenia zawodowego:
  • refundacje dla 300 nauczycieli studiów podyplomowych/kursów podnoszących kwalifikacje/kompetencje kadry zespołów szkół kształcenia zawodowego,
  • staże zawodowe (szkolenia branżowe) dla 100 nauczycieli zawodu;
  • zajęcia warsztatowe w Laboratorium Branżowym OCE oraz w laboratoriach szkół wyższych,
  • konferencje i warsztaty dla kadry zespołów szkół kształcenia zawodowego.

Uczestnikami projektu są:

 • uczniowie zespołów szkół kształcenia zawodowego – 3.500;
 • kadra zespołów szkół kształcenia zawodowego – 400;
 • zespoły szkół kształcenia zawodowego.

Do projektu zaproszonych zostało 54 zespołów szkół kształcenia zawodowego.

images/Regulamin_Uczestnictwa_w_Projekcie_Opolskie_Szkolnictwo_Zawodowe.pdf